Sangernes hus

Sangernes-hus

Sangernes-hus-dekket-bord

 

 

Her følger teksten til bildene i “Gunnars stue” av Gamle Skien – laget av Thor Erling:

De elleve bildene av Skien før bybrannen i aug. 1886 er tegnet av Karl Storm. De fleste (antagelig alle) er nøyaktige kopier av fotografier. Karl Storm var skiensgutt. Barndomshjemmet var et lite hus som, hvis vi plasserte det i dag (2008), ville ligge omtrent midt inne i “Grandgården” (Hjellegt. 1).

Bilde 1 Vi ser her øvre del av Lortebekkgaten. Porten vi ser bakerst midt på bildet ville i dag ha ligget omtrent midt på Landmannstorget. Det er porten på en kirkegård som var i bruk fra 1600-tallet til først på 1900-tallet. På denne kirkegården lå for eksempel Eidsvollmannen D. von Cappelen (han som det har vært sunget for 17. mai på Johannes kirkegård ved Marensro). Gravstedet hans var altså et helt annet sted. Lortebekkgaten startet for øvrig ved krysset til dagens Torggt./Telemarksgt. Gaten gikk så i en svak bue opp mot kirkegården. Kirkegården lå på den nordøstlige og østlige delen av dagens Landmannstorg, Hesselbergs gt. og Kongens gt. Ståstedet for betrakteren er sett mot nord omtrent fra dagens Citybygg. Noen Lortebekkgate eksisterer ikke lenger i Skien.
Bilde 2 Parti fra Øvre Hjellegade Aar 1865.(Blommengaarden til venstre og Brendelgaarden til høire).Denne delen av Hjellegt. eksisterer ikke i dag. Gatedelen startet omtrent der vestsiden av dagens “Grandgård” ligger og øst for TA. Den gikk så sydover omtrent midt mellom dagens Nedre og Øvre Hjellegt. (altså ikke langs vannet som den gjør i dag). Ved husene som vi ser rett imot, gikk en gate ned mot Hjellevannet. Den gaten het Dinabakken. Der Dinagaten gikk ned mot Hjellevannet fortsatte Hjellegaten sydover ved vannet, som i dag. Der dagens N. Hjellegt. starter ved Telemarksgt. og ned mot ovennevnte Dinabakke var det ingen gate.
Bilde 3 Hovedgaden i Hjellen Aar 1865.Dette er den delen som på bilde nr. 2 er benevnt som Øvre Hjellegade. Her på dette bildet ser vi gatedelen mot nord. Huset midt imot ved enden ligger ved Telemarksgt. Gaten het så også før bybrannen i 1886. De tre nærmeste bygningene er med på begge tegningene.
Bilde 4 Hjellen og Lunde (Sett fra Kongebryggen, 1870).Det vi ser nærmest på tegningen er dampskipsbrygga på nordsiden av Smiøya. Dette var tidligere en liten øy for seg selv som ble kalt Lille Smiøya. Dampskipsekspedisjonen overlevde bybrannen i 1886, men ble nedlagt rundt 1900 og flyttet dit den er i dag ved Hjellegt. Partiet der denne tidligste ekspedisjonen lå, ble sprengt bort i 1915. Dette for å lette innseilingen til slusene fra Hjellevannet. På Hjellensiden ser vi Hjellegt. sydover omtrent der den går i dag , men helt til høyre i bildekanten ligger det på tegningen hus der N. Hjellegt. fortsetter nordover til Telemarksgt. i dag. Taket og litt av toppetasjen på vårt tidligere sangerhus kan vi se øverst nesten i høyre bildekant. Bak Hjellen ligger husene ved den sydligste delen av Lundegt. De forsvant ved brannen, mens det senere sangerhus og Prestegården (som vi bare ser taket av omtrent midt på bildet) overlevde brannen. Prestegården ligger der den dag i dag, men i 1970 måtte Sangerhuset vike for Ibsenhuset.
Bilde 5 Skien omkr. Aar 1860.Vi ser her bryggeområdet slik det stort sett så ut mellom 1777 og 1886. Tollboden (fra 1860) ligger der den dag i dag (2008). Sjøbuene som lå (delvis ligger) nord for Tollboden er på bildet skjult av Tollboden. Til venstre for Tollboden ligger et lite, hvitt hus som hørte til “Baggergården”. Der ble en tid avisen Correspondenten (drevet av H. Bagger) trykket. Selve “Baggergården” er den store hvite bygningen med haveflekk bak “trykkeriet”. “Baggergården” ble revet for å gi plass til Jernbanetorvet. Det er dagens Rådhusplass. Høyt oppe til høyre ligger en stor hvit bygning. Det var Nordre Brekke (brant i 1909). Den lå rett syd for skolen i Brekkeby. Til venstre for “Baggergården” ligger flere sjøbuer (bl.a. Løvenskiolds). Bak og til venstre for sjøbuene ser vi Latinskolen og kirken (som lå omtrent midt på dagens Handelstorg). Videre til venstre ser vi deler av sagbruka på Eidet (Broene). Så helt i venstre kant, høyt oppe, sees Sangernes Hus. Det ble på bildets tid eid og reist av sorenskriver N. B. Cappelen.
Bilde 6 Parti fra Prinsens Gade Aar 1875.På dette bildet ser vi dagens H. Ibsens gt. Gaten het Prinsens Gade før 1937. Ståstedet er ved dagens H. Ibsens parks sydende. Denne parken ble først en realitet etter bybrannen i 1886. Gaten på bildet følger stort sett gatens løp i dag. Gaten som krysser Prinsens Gd. (ved lyktestolpen) er Skistredet. Dagens Skistrede går tvers over det første huset til venstre på bildet. Det huset var Altenburggården (navngitt etter slekten til H. Ibsens mor, som eide gården fram til 1830). Her bodde H. Ibsen sammen med familien inntil faren gikk konkurs i 1834. Nederst på bildet ligger den gamle kirken (fra slutten av 1700-tallet) på dagens Handelstorg. Til høyre nederst før kirken ligger Stockmannsgården (H. Ibsens fødested).Der bodde Ibsenfamilien til de flyttet opp til Altenburgården.
 Bilde 7 Parti fra Taterbakgaden (Aar 1870).Denne svakt buede gaten gikk fra dagens (2008) Skistrede omtrent fra der det gamle bygget til avisen Varden ligger i dag. Betrakterens ståsted må ha vært omtrent ved hjørnet av dagens Skistrede og Prinsessegt. Taterbakkgaten gikk nordover fra dette sted og endte ved Norges Banks tidligere bygg på Lie. Gatenavnet brukes ikke i Skien i dag.
 Bilde 8 Telemarksgaden (Aar 1870).På dette bildet ser vi mot den vestligste delen av Telemarksgt., omtrent fra dagens Arkaden. Prestegården fra 1777 (bygd etter en annen stor bybrann) ligger den dag i dag slik som vi ser på bildet, øverst i venstre bildekant. Den store hvite bygningen høyt oppe til høyre for midten av bildet var vårt sangerhus fram mot 1970 (se kommentar til bildene 4 og 5). Der den lille, gråhvite bygningen ligger i nedre venstre kant av bildet, starter dagens N. Hjellegt. og går sydover. I 1870 var det som bildet viser, ingen gate (se kommentar til bilde 2 og 4). Deler av det lille, lave huset (forretning) sammen med det store, grå huset bak dekker det som i dag er N. Hjellegt. 1 (“Grandgården”). Tegneren av bildet, K. Storm, hadde sitt barndomshjem rett til venstre for det ovennevnte store, grå hus.
 Bilde 9 Parti fra Bydelene Lortebæk og Pustervigen (Aar 1860).Bildet her dekker nedre deler av fortidens Skistrede. Da stoppet Skistredets østre del ved dagens Torggt.. Huset ved gatens ende ligger omtrent ved dagens City-bygg. Lortebekknavnet stammer fra bekken (Kverndalsbekken) som kommer nordfra (nesten fra Gjerpen kirke) og renner ned gjennom Kverndalen. Det kunne i gamle dager bli ganske illeluktende når bekken fikk tilførsel av garverirester fra garveriene i Kverndalen. Før 1886 startet Lortebekkgaten ved krysset til dagens  Telemarksgt./Torvgt. Den gikk så nordover til omtrent midt på dagens Landmannstorg. Sydover fra ovennevnte kryss gikk Tvergaden ned mot Bryggevannet. Torvgatenavnet eksisterte ikke før bybrannen. Pustervigen var navnet på dagens Kongens gt. omtrent fra dagens Metodistkirke og opp til dagens “Telebygg” ved Landmannstorget. Huset først til venstre på bildet er den gamle Augustingården.
 Bilde 10  Parti fra Telemarksgade (Aar 1860).I dag heter hele det gatepartiet vi ser på bildet, Telemarksgt., men i 1860 og til bybrannen i 1886 hadde gaten to navn. Gatepartiet ned til den borteste lyktestolpen (den står ved torvet – nå Handelstorget – foran den gamle kirken) het Dronningens Gade. Derfra og videre vestover mot Prestegården (lengst borte) het gaten Telemarksgade. Til høyre for ovennevnte lyktestolpe lå Stockmannsgården på vestsiden av hjørnet (se komm. til bilde 6) og den gamle Apotekergården på østsiden. På den tomten kom først i 1970-åra bankbygget til D.n.C. Den første bygningen til venstre på bildet – der Metodistkirken ligger i dag – var Skiens Ysteri (en av forløperne til Skiens Meieribolag) Bygningen nedenfor den igjen var ved brannen i 1886 byens rådhus. Vestenfor og nedover til venstre for dette rådhus gikk Tvergaden ned mot havnen, mens Lortebekkgaten gikk nordover(se kommentarer til bilde 9). Bildet er en tegnet kopi av et fotografi, og fotografen har stått ved Kongens gt. Vårt tidligere sangerhus ser vi (som på mange av de andre bildene) her helt oppe i høyre bildekant.
 Bilde 11  Latinskolen med Kirkeparken (seet fra Kirkeparken Aar 1865).Dette er Latinskolen og parken sett fra Prindsens Gade (nå H. Ibsensgt.). Bygget var Latinskole fra skolens start (eg. gjenåpning) i 1823 til nytt skolebygg var ferdig til innflytting oppe i Brekkeby i 1883. Denne kirkeparken lå syd for kirken mot det som er Arkadens østligste og nederste del i dag (2008). På denne skoletomten og sydover mot havnen ble Skiens Aktiemølles første bygg reist i 1893 og revet i 1978. Vi ser nordsiden av skolen. Den så slik ut sett fra syd også. Helt i venstre bildekant ser vi en snipp av bygget som huset Borgerskolen.